Чертежи (ест.к.)

Polvax (без вентилятора)

KE.230.55 1
KE.230.67 MINI 1
KE.230.78 1
KE.230.90 1
KE.230.120 1
KE.300.90 1
KE.300.120 1
 KEM.300.67 MINI 1
 KEM.300.78 1
 KEM.330.55 1
 KEM.380.90 1
KEM.380.120 1
 
 
 

Carrera (без вентилятора)

KE.230.55 1
KE.230.67 MINI 1
KE.230.78 1
KE.230.90 1
KE.230.120 1
KE.300.90 1
KE.300.120 1
 KEM.300.67 MINI 1
 KEM.300.78 1
 KEM.330.55 1
 KEM.380.90 1
KEM.380.120 1
 
 
 

Verano (без вентилятора)

KE.230.55 1
KE.230.67 MINI 1
KE.230.78 1
KE.230.90 1
KE.230.120 1
KE.300.90 1
KE.300.120 1
 KEM.300.67 MINI 1
 KEM.300.78 1
 KEM.330.55 1
 KEM.380.90 1
KEM.380.120 1